بیماری های اسکلروتینیا باعث کاهش بازدهی محصولات زراعی و باغبانی می شوند.قارچ کش Contans WG با حذف منبع بیماری،و در هم شکستن سیکل بیماری، باعث کاهش احتمال سرایت و کاهش آلودگی می شوند.قابلیت استفاده از این قارچ کش بر روی تمام محصولات خوراکی و غیر خوراکی به اثبات رسیده است. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment