داستان «دختر قالی» نویسنده و راوی «لیدا نیک فرید»

توسط کانون فرهنگی چوک 5 ماه پیش

برنامه شماره پنجاه و یکم نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک داستان «دختر قالی» نویسنده و راوی «لیدا نیک¬فرید» کارگردان: مهدی رضایی

comment