سخن حاج فردوسی در مورد حرام زاده بودن مخالفان منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

ویدیوهای ایده‌آل توسط ویدیوهای ایده‌آل 7 ماه پیش

سخن حاج فردوسی در مورد حرام زاده بودن مخالفان منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment