تدریس نامعادلات ریاضی با الگوی جاذبه-دافعه استاد منتظری

استاد منتظری توسط استاد منتظری 9 ماه پیش

فیلم آموزشی تدریس نامعادلات ریاضی با الگوی جاذبه-دافعه استاد منتظری، مدرس حرف آخر.

comment