رنگ قرمز در مبلمان اداری-مبلمان اداری بنکو-26100782

رنگ قرمز در مبلمان اداری خاصیت انرژی زایی قابل توجهی را دارد و رنگ جنب و جوش و تکاپو می باشد. این رنگ جزء رنگ های گرم است که فضا را غنی می کند و باعث گردش خون بیشتر می شود. مطالعات نشان داده اند که مبلمان اداری قرمز باعث افزایش گردش خون و تپش قلب شده و فعالیت امواج مغزی را بیشتر می کند. البته رنگ قرمز در مبلمان اداری ، باعث افزایش اشتها می شود و نشان دهنده ی خصومت نیز می باشد. اگر در مبلمان اداری بیش از حد از رنگ قرمز استفاده شود، در این صورت کارمندان پر انرژی شرکت بیشتر درگیر رقابت می شوند تا همکاری و همچنین آنها ممکن است در فاصله های کمتری، میل به خوردن میان وعده داشته باشند.

comment