سخن رهبر معنویمان حاج فردوسی (دامت افاضاته) در مورد حرام زاده بودن مخالفان نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

هر جمعه منتظر تویم توسط هر جمعه منتظر تویم 9 ماه پیش

سخن رهبر معنویمان حاج فردوسی (دامت افاضاته) در مورد حرام زاده بودن مخالفان نظام جامع تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment