آموزش حسابداری مالیاتی -تاریخ رسیدگی مالیاتی یکی از انواع حسابرسی ممیزی سیستم مالیاتی می باشد که مدرس حسابداران برتر در این رابطه توضیح می دهد.

comment