نشستی تخصصی با موضوع بررسی بحران آب در مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار شده است.

comment