دوره آموزشي مادر برتر که به صورت کارگاه محور برگزار مي شود مهارت هاي واجب و ضروري مادران که نقش کليدي در تربيت فرزندان و همچنين شادابي و نشاط خانواده خود ايفا مي کنند مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. بدون شک به شما اين اطمينان را مي دهيم که با رعايت مهارت هاي اين دوره که فرا خواهيد گرفت بسياري از تهديدهاي آينده مادر و فرزند تبديل به فرصت خواهد شد. براي مشاهده گزارش کامل به سايت www.mostafaee.com مراجعه بفرماييد

comment