بهترین و جذاب ترین ایده ها برای طرح کرامت ابتدایی

برنامه سالانه توسط برنامه سالانه 3 ماه پیش

در تربیت کودکان در اسلام بعد توسعه ی باورهای دینی و ارزشهای اسلامی پیش از دیگر ابعاد تعلیم و تربیت اهمیت دارد. اگر در فرایند تربیت این جنبه از تعلیم و تربیت مورد غفلت قرار گیرد نمی توان تفاوتی ما بین تعلیم و تربیت اسلامی و غیر آن شد. http://yon.ir/mkP7X

comment