نغمه های کوهستانی

آرند توسط آرند 1 سال پیش

تو چون آسمانی که ابر سنگینی تو را از دیدها پنهان کرده است، چونان شهری که دیوار چین آن را محاصره و دست نیافتنی کرده است

comment