آموزش حسابداری از پایه - فرق دارایی و سرمایه لزوما دارایی شرکت ، سرمایه شرکت به حساب نمی آید جهت تفهیم موضوع به کلیپ تهیه شده در این رابطه توجه نمایید .

comment