حمایت از تولید‌ داخلی و معرفی محصولات ایرانی با نشان ایرانی یکی از مهم‌ترین راه‌های رونق تولید ملی است. شکا همراه با تولید‌کنندگان و همگام با کاربران در حمایت از رونق تولید و محصولات ایرانی

comment