قارچ کش کورینت یک قارچ کش تضمینی و خارجی برای کنترل موثر لکه ی روشن برگ، لکه ی فومائی برگ/ شانکر فومائی ساقه و بیماری فساد (اسکلروتینیائی) ساقه در دانه های روغنی می باشد که فاقد اثرات مخرب بر روی درختان و گیاهان است. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment