کنایه رشیدپور به انگلیسی حرف زدن عباس جدیدی در آلودگی هوا تهدیدها و فرصت ها (آپارچونیتیوز) را با هم داریم!

توسط خجستگان 2 سال پیش
comment