رابطه پارتیشن اداری و تحرک کارمندان-مبلمان اداری بنکو-26100782

تجزیه و تحلیل ها نشان میدهد که کارمندانی که در شرکت های اپن آفیس با میزهای نیمکتی و با پارتیشن اداری خیلی کوتاه کار می کنند، نسبت به کارمندانی که در فضایی با پارتیشن اداری بلندتر کار می کنند، 20% فعالیت فیزیکی بیشتری دارند و نیز نسبت به افرادی که در اتاق های خصوصی با پارتیشن اداری تمام قد کار می کنند، 32% بیشتر فعالیت دارند. چیدمان نیمکتی بدون پارتیشن اداری و یا با پارتیشن اداری خیلی کوتاه، به بالا بردن میزان فعالیت فیزیکی کمک می کند.

comment