شورای پروانه نمایش یا شورای بازبینی فیلم‌ها، بخشی از سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مسوول صدور یا رد پروانه ساخت برای فیلم‌های سینمایی ایران است.

comment