بررسی کاربرد شتاب مبنای طرح زلزله در محاسبه برش پایه ساختمان و نیروی برشی زلزله وارد بر سازه، تحلیل خطر زلزله به روش احتمالاتی و بررسی جداول این ضریب به همراه بیان نکات محاسبه دوره بازگشت زلزله برای دریافت این آموزش به ادرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art51

comment