پدیده لوتوس مورد استفاده در پوششهای خود تمیز شونده

توسط P.mohammadi 3 ماه پیش

تکنولوژی پوششهای خود تمیز شونده نسل جدید استفاده از پدیده لوتوس می باشد . این پوششها هیدرو فوب یا آب گریز بوده و به سطح به راحتی تمیز می شود .

comment