نشستی تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک با موضوع سیاستگذاری عدالت جنسیتی و توسعه پایدار انسانی.

comment