آموزش حسابداری از پایه - صورت مغایرت بانکی حساب بانک جزءلاینفک شرکتها بوده که می بایست مغایرتها موجود در آن به صورت روتین انجام شود ، در این کلیپ آموزشی یاد خواهید گرفت که چگونه صورت مغایرت بانکی را تهیه کنید .

comment