رهبرانقلاب: درباره ميانمار؛ دبير كل سازمان ملل محكوم كرده. زحمت كشيده! چه فايده‌ای دارد؟ بايد اثر عملی داشته باشد! ⚠️به دولت ميانمار فشار سياسی و اقتصادی وارد شود

comment