علف کش اختصاصی استمت برای از بین بردن سریع علف های هرز سس در مزارع چغندر قند توسط شرکت بیسترفیلد آلمان تولید شده است.این علف کش که به صورت انتخابی و سیستمیک عمل می کند،از طریق بذرهای جوانه زده علف هرز جذب شده و باعث نابودی آنها می شود. www.ariasabz.com شماره تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment