شکستگی انگشت دست.درمان09120452406.درمان شکستگی انگشت شست دست.شکستگی بند انتهایی انگشت

شکستگی انگشت دست و درمان شکستگی انگشت دست،شکستگی بند انتهایی انگشت،درمان شکستگی انگشت شست دست.همه این موارد توسط کاردرمانی دست و کاردرمانی صورت میگیرد.رزرو نوبت 09120452406بیگی.مطالب بیشتر در وب سایت www.gofkar.com

comment