حکم جناب آقای کیوشی دکتر سید حسن طیبی ریاست و بنیانگذار جهانی فدراسیون و سبک استریت فایتر از سبک کیک جیتسو به عنوان ریاست شرق استان تهران. #Shihan_S_Hassan_Tayebi _The former head of the kick jitsu MMA style in 1387 in north east of Tehran. #ریاست سابق سبک #کیک_جیتسو #MMA #شرق #استان #تهران در سال ۱۳۸۷ #شیهان_سید_حسن_طیبی #سمینار کیک جیتسو MMA #کشور

comment