مبلمان اداری راحت و ارگونومیک | مبلمان اداری | 26100782

با در نظر گرفتن مدت زمانی که کارمندان روی صندلی های اداری خود و یا میز اداری سپری می کنند، موضوع راحتی یکی از اولویت های نخستین به شمار می رود. ارگونومی می تواند به صورت چشم گیری باعث پیشرفت راحتی و بهره وری شود، به بهبود حالت بدن کمک کند و خطراتی که سلامتی را تهدید می کنند را کاهش دهد. سرمایه گذاری در صندلی اداری و ارگونومیک بودن مبلمان اداری برابر است با سرمایه گذاری در سلامتی کارمندان.

comment