فرصت نیکوکاری در این فصل سرد ، برای یک خانواده نیازمند در طرقبه / لیست کمکهای دریافتی و گزارش روزانه پیشرفت کار: http://bit.ly/2T3PSGk *** کوچکترین کمک های شما هم، بسیار بزرگ است... *** {شماره حساب: 0106396744002} {شماره کارت: 6037991899658615} {شماره شبا: IR410170000000106396744002} {بانک ملی ایران - به نام موسسه خیریه حمزه سید الشهدا طرقبه}

comment