توجه به زیبایی در طراحی سایت یکی از عوامل مهم در انتخاب مخاطب برای شروع و تعامل با یک سایت است، در واقع یک نقطه عطف در جذب مخاطب می باشد. www.artarax.com

comment