مبحث چشم زیست شناسی

استاد منتظری توسط استاد منتظری 8 ماه پیش

فیلم تدریس مبحث مهم و پرتکرار چشم جمع بندی کل چشم در یک اسلاید توسط استاد شعبانی و شاکری مدرس زیست حرف اخر

comment