برش لوله - تمیز کردن لوله و متحلقات - نصب لوله و متحلقات - نصب شیر آلات و متعلقات - پشت بندها و مهارهای بتنی - خاکريزی مقدماتی روی لوله های نصب شده - تميز نمودن خطوط لوله - آزمايش هيدرواستاتيک خطوط لوله نصب شده - نتيجه آزمايش - تکميل خاکريزی روی لوله های نصب شده - ساير مشخصات فن عموم لوله ها پل اتيلن

comment