نشستی تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک با موضوع تاثیر فساد بر مشروعیت نظام.

comment