خلاء محبت هرگز با تکنولوژی پر نمی شود.

توسط zodtv 2 سال پیش

خلاء محبت هرگز با تکنولوژی پر نمی شود.

comment