نشستی تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک با موضوع آب خاک و امنیت غذایی.

comment