نهال گردو فرنور شناسنامه دار09120398417 – دیرگل زودبازده اصلاح شده پیوندی خوشه ای

نهال گردو چندلر توسط نهال گردو چندلر 12 ماه پیش

نهال گردو فرنور شناسنامه دار09120398417 – دیرگل زودبازده اصلاح شده پیوندی خوشه ای- نهال گردو کانادایی,گردو چندلر,گردو فرنور,گردو فرانکت,گردو پیوندی,گردو شناسنامه دار,گردو اصلاح شده,گردو دیرگل,گردو پاکوتاه,گردو زودبازده,گردو ژنوتیپ,گردو بهترین ,گردو,گردو ,گردو تضمینی,گردو درخت گردو,گردو ,گردو لارا,گردو گردو فرانسوی,گردوی کانادایی,گردوی چندلر,گردوی فرنور,گردوی فرانکت,گردوی شناسنامه دار,گردوی پیوندی,گردوی اصلاح شده,گردوی دیرگل,بهترین ,ستان گردو چندلر

comment