آموزرش حسابداری نرم افزار -اعمال تغییرات چک در نرم افزار حسابداری چک ها یکی از موارد مهم در خصوص چک ها در نرم افزار ، اعمال تغییرات چک در وضعیت های مختلف است که در این فیلم به آن پرداخته می شود .

comment