آموزش حسابداری حقوق و دستمزد - هزینه حقوق شرکاء یک مطلب بسیار مهم که در بسیاری از مواقع توسط حسابداران رعایت نمی شود ، هزینه حقوق شرکاء می باشد و این هزینه جزوءهزینه های قابل قبول است و در صورت عدم استفاده شرکت را دچار مشکل می سازد . در این مبحث به آن پرداخته شده است .

comment