نهال گوجه سبز گوجه سرخ اراک 09121270623 – دیرگل زودبازده اصلاح شده پیوندی خوشه ای

نهال گوجه سبز گوجه سرخ اراک 09121270623 – دیرگل زودبازده اصلاح شده پیوندی خوشه ای - گوجه سبز شهریار-گوجه سبز ملایر-گوجه سبز سررودی-گوجه سبز برغان-گوجه سبز آذرشهر-گوجه سرخ اراک-گوجه سبز سلطانی-گوجه سبز مراغه-گوجه سبز سعدی-گوجه سبز اسراییلی-گوجه سبز ترکیه ای-گوجه قرمز کرج

comment