توضیح از روزهای ساخت این فیلم و بررسی نتیجه ای که از فیلم برداشت میشود از زبان کارگردان اثر تهمینه میلانی

comment