امحاء کاغذ باطله ، امحاء تضمینی اسناد محرمانه ارگانهای نظامی ، دولتی ، خصوصی و ... خریدار کاغذ باطله ، خریدار ضایعات کاغذ باطله ، خریدار کتاب و دفتر باطله ، خرید و فروش روزنامه باطله معصومی 09362112364 - 09126473633 کارخانه : خیرآباد ورامین ، جاده خورین https://wastep.com http://wastepaper.ir

comment