دیزل ژنراتور از یک کوپل موتور دیزلی و یک ژنراتور برق یا آلترناتور تشکیل یافته است که به کمک هم تولید جریان الکتریسیته می نمایند. دیزل ژنراتور ها به سه دسته اصلی زیر تقسیم می شوند: دیزل ژنراتور اضطراری دیزل ژنراتور پرایم دیزل ژنراتور دائم

comment