علف کش باکتریل جزو علف کش های انتخابی و تماسی طبقه بندی می شود که به صورت پس رویشی برای از بین بردن علف های هرز پهن برگ مزارع غلات به کار می رود.این علف کش پس از جذب شدن توسط برگ های علف های هرز باعث توقف فتوسنتز شده و علف های هرز را از بین می برد. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment