09121752854 https://razemovafaghiat.com/mental-diet-course موفقیت هرگز اتفاقی نیست، اما با یک اتفاق ساده آغاز می شود. دیدن این سمینار میتواند، آغازگر پروازی باشکوه برفراز اوج توانمندی، عزتمندی و کرامت انسانی باشد. اساتید بزرگ موفقیت در جهان بر این باورند که «داشتن همه چیز» آرامش و خوشبختی و احساس خوب را تضمین نمی کند اما داشتن «احساس خوب و رضایتمندی»، کسب همه چیز را تضمین می کند. زندگی یک انتخاب است. انتخاب بین فرصت ها و نتایج زندگی ما حاصل این انتخاب هاست.

comment