کل کل خنده دار و شوخی های حسن ریوندی و یوسف کرمی

comment