بر ما سالی گذشت و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی امید آنکه که کهنه رفته باشد به نکویی، و این نو همی آید به شادی کارپیرا نوروز فرخنده فر باستانی و پر ازشکوه و عظمت را به شما همراهان عزیز شاد باش می گوید کاریابی_بین_المللی_کارپیرا

comment