سیگار کشیدن برای بدن ما خوب نیست. ما در مورد مضرات سیگار دهه‌هاست اطلاع داریم. اما سیگار دقیقاً چگونه به ما آسیب می‌زند؟ بیاید به اتفاقاتی که هنگام عبور محتویات دود سیگار در بدن ما اتفاق می‌اُفتد نگاهی بیندازیم.

comment