آموزش حسابداری عملی رایگان - حسابداری رستوران ها حسابداری در رستورانها به نوعی با حسابداری معمولی متفاوت است که در این فیلم سعی شده است نسبت به تشریح این نوع حسابداری پرداخته شود

comment