آموزش مهندسی معکوس در حسابداری برای اینکه بتوان حسابداری را به خوبی یاد گرفت ، یک روش برای یادگیری ثبتها ، استفاده از مهندسی معکوس در حسابداری است که در این کلیپ به آن پرداخته می شود .

comment