در ادارات مدرن ، یکی از بزرگترین موانع کارایی و بهره وری ، بی نظمی است ، اما انتخاب مبلمان اداری مناسب ، این مشکل را رفع می کند. اگر در محل کار، چیدمان مناسب مبلمان اداری ، جایی مناسبی برای بایگانی و طرحی معقول برای چیدمان مبلمان اداری داشته باشیم، کارها به نحو روان و راحت انجام می شوند

comment