گزارش تخصصی

برنامه سالانه توسط برنامه سالانه 3 ماه پیش

به گزارش بانک فایل پژوهشی معلمان به درس  https://moallemblog.com عوامل مختلفی باعث بروز مشکلات آموزشی می گردند. و معلمان و سایر عوامل آموزشی می توانند به کمک راهکارهایی چون اجرای درس پژوهی ، اقدام پژوهی و گزارش تخصصی در آن عوامل و بهبود آنها نقش تاثیر گزار و تعیین کننده ای داشته باشند. http://yon.ir/X0O6A

comment