سخن حاج فردوسی در مورد حرام زاده بودن مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

ایده‌آل‌گرایم توسط ایده‌آل‌گرایم 7 ماه پیش

سخن حاج فردوسی در مورد حرام زاده بودن مخالفان برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان، توهین است یا واقعیت؟

comment